Skip available courses

Available courses

สำหรับวิธีการสอบ และรหัสเข้าสอบ นักศึกษาสามารถดูได้จากอีเมลมหาวิทยาลัย เรื่อง การสอบวัดความรู้ก่อนจบการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 สอบออนไลน์ ที่ทางเจ้าหน้าทีได้ส่งให้นักศึกษาที่ต้องเข้าสอบทุกคนครับ