Username และ Password ที่ใช้เข้าระบบ

Username : รหัสนักศึกษา

Password : รหัสบัตรประชาชน

ข้อสอบ 80 ข้อ เวลาทำข้อสอบ 120 นาที


การเข้าสอบ
1. สอบได้ที่เว็บไซต์  tms.rmutp.ac.th 
2. login ด้วย Username : รหัสนักศึกษา  และ Password : รหัสบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
3. คลิกที่ EXITEXAM
4. คลิกที่ Emroll me
5. เลือกข้อสอบที่ต้องการทำ 
  • ถ้าอยากลองก่อน ให้เลือก ตัวอย่างแบบทดสอบ 
  • แต่ถ้าต้องการสอบจริง ให้เลือก ข้อสอบจริง
ุุ6. คลิก Atemp quiz now เพื่อยืนยันเข้าสอบ
7. เมื่อทำข้อสอบครบ 80 ข้อแล้ว ให้คลิก Subnmit all and finish เพื่อส่งคำตอบ
8. นักศึกษาจะทราบคะแนนหลังจากส่งคำตอบแล้ว